De wereld samen beetje beter maken

Het is al ja­ren de lijf­spreuk van de Hoorn­se kun­ste­naar Boxie en nu ook van Mo­ni­que Ra­ven­s­tijn van de Jum­bo in Zwaag­dijk-Oost. Ja­ren­lang was ze voor­al be­zig met geld ver­die­nen. ,,Daar is niks mis mee'', vindt ze nog steeds. Maar Mo­ni­que wil nu ook ’de we­reld sa­men een beet­je be­ter ma­ken'.

En dat kan na­tuur­lijk pri­ma in Jum­bo Mo­ni­que, zo­als de su­per­markt te­gen­woor­dig heet: een plek waar we­ke­lijks 15.000 men­sen ko­men. Al­ler­lei za­ken waar Mo­ni­que Ra­ven­s­tijn een goed ge­voel bij krijgt, pakt ze op. Ze pro­moot lo­ka­le pro­duc­ten, ze wil voor­lich­ting ge­ven over ge­zond eten, doet aan her­ge­bruik, en ze kocht kort­ge­le­den een com­pos­teer­ap­pa­raat waar al het or­ga­nisch af­val in ver­dwijnt. De on­der­neem­ster be­dacht een plat­form om lijn te bren­gen in al­les wat niet in eer­ste in­stan­tie draait om geld ver­die­nen. Dat werd Jee­link. ,,Om­dat ik ver­bin­ding wil ma­ken, men­sen wil lin­ken aan po­si­tie­ve din­gen.’’

 

Don­der­dag­mid­dag kwam wet­hou­der Har­ry Ne­der­pelt naar Jum­bo Mo­ni­que om het Jee­link-plein te ope­nen: een plek mid­den­in de win­kel waar men­sen el­kaar kun­nen ont­moe­ten - ,,want de su­per­markt neemt de func­tie van de kerk wat dat be­treft over'' - en waar klan­ten lo­ka­le pro­duc­ten kun­nen proe­ven. ,,Lo­ka­le te­lers krij­gen hier een po­di­um voor hun pro­duc­ten en we wil­len hier ook voor­lich­ting ge­ven over wat ge­zond is.’’

 

Niet dat de chips, snoep en al­co­hol in­eens uit de schap­pen van­daan gaan, maar Mo­ni­que hoopt wel de con­su­men­ten te ver­lei­den om zelf ge­zon­de keu­zes ma­ken. ,,Pas dan ver­an­dert er echt wat. We wil­len men­sen be­wust ma­ken. Dat is het hele idee ach­ter Jee­link. Dat men­sen den­ken: als we met z’n al­len ons steen­tje bij­dra­gen, wordt de we­reld een stuk­je mooi­er.’’

 

Min­der af­val is ook een doel van Jum­bo Mo­ni­que. In sa­men­wer­king met bak­kers­groot­han­del Es­ba­co en stu­den­ten voe­dings­mid­de­len­tech­no­lo­gie is een eer­ste re­cy­cling­pro­ject op­ge­zet. De stu­den­ten ont­wik­kel­den een re­cept van fon­dant en ei­e­ren die in de af­val­stroom dreig­den te be­lan­den. ,,Ze maak­ten er koek­schel­pen van, die we met aard­bei­en vul­len. Geen af­val maar een mooi pro­duct. We gaan die koe­ken hier zelf bak­ken.’’

 

Te­rug­ge­ven

 

Ook het nieu­we com­pos­teer­ap­pa­raat van Jum­bo Mo­ni­que werd gis­te­ren ge­toond. Het is een ap­pa­raat waar niet al­leen groen­te- en fr­uit­res­ten in ver­dwij­nen, ook vlees en vis kan met be­hulp van bac­te­riën in 24 uur tijd wor­den om­ge­zet in com­post. En die brengt Mo­ni­que dan weer naar de te­lers in de buurt van wie ze pro­duc­ten af­neemt. Maar ook klan­ten mo­gen straks hun em­mer­tjes vul­len met com­post. ,,Hoe mooi is het om iets te­rug te ge­ven aan Moe­der Aar­de.’’

 

Door: Conny Vertegaal, Noord-Hollands Dagblad 16 juni 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Uitgelichte berichten

Zo leuk kan verspilling zijn

15/07/2020

1/10
Please reload

Recente berichten
Please reload

Volg ons
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Twitter Icon

© 2018 Jumbo Monique